مهم ترین قسمت تولید اسپیرولینا محیط کشت است.

محیط کشتی که عاری از فلزات سنگین باشد ، محیط کشتی که صرفه اقتصادی داشته باشدو قیمت تمام شده محصول نهایی را برای رقابت محیا کند.

از این رو شرکت زیست اندیشان بهفر در صدد اختراع محیط کشتی شد که نه تنها موارد فوق الذکر را داشته باشد بلکه اسپیرولینا بتواند در این محیط کشت خو گرفته و به خوبی رشد کند و از پروتئین بالایی برخوردار باشد.

یکی از مزیت های رقابتی اسپیرولینای ایران آلگا با سایر رقبا درصد بالای پروتئین و عاری بودن از هر گونه آلودگی و فلزات سنگین است که این امر تنها با محیط کشت اختصاصی ایران آلگا میسر میشود

  • مواد اولیه دارای پروانه بهداشتی غذا ودارو
  • استفاده از آب تصفیه شده اسمز معکوس
  • بذر اولیه کاملا بومی شده و مقاوم به اکوسیستم منطقه
  • استفاده از فناوری فتوبیوراکتور در تولید

تصفیه هوای بیولوژیک

مکمل های غذایی و محصولات آرایشی

تصفیه پسابهای صنعتی
مکمل های غذایی و محصولات آرایشی
keyboard_arrow_up
enemad-logo